Biennial-Report-p.-853a

Coke oven, pushing side (Source: Biennial Report, p. 853b)

Similar Images

...